वर-वधू: पासून: पर्यंत: स्टेटस: शिक्षण:
किंवा ID लिहा:
IDनावंजन्म तारीखशिक्षणजिल्हा
YMB1318????? ?????? ??????2/5/1991BAPune
YMB1317????? ?????? ??????2/5/1991BAPune
YMB1313???????? ????? ????10/9/198112thKolhapur
YMB1312???????? ????? ????10/9/198112thKolhapur
YMB1309Yashpatil Prabhakarshobha Patil25/12/199712th
YMB1308Yashpatil Prabhakarshobha Patil25/12/199712th
YMB1307???????? ????? ????10/9/198112thKolhapur
YMB1306???????? ????? ????10/9/198112thKolhapur
YMB1305???????? ????? ????10/9/198112thKolhapur
YMB1304Jitendra Madhukar Mane10/9/198112thKolhapur
YMB1303Raosaheb Vishwas Kale22/6/1991M ComAurangabad
YMB1302????? ?????? ???????1/1/199412thBuldhana
YMB1301????? ?????? ???????1/1/199412thBuldhana
YMB1298Avinash Sambhaji Sakhalkar4/12/1978BASangli
YMB1297Avinash Sambhaji Sakhalkar4/12/1978BASangli
YMB1296????? ???? ?????15/4/1986Aviation DegrSangli
YMB1295Vivek Anant Surve3/7/199010thRatnagiri
YMB1294Vivek Anant Surve3/7/199010thRatnagiri
YMB1293Vivek Anant Surve3/7/199010thRatnagiri
YMB1289Dnyaneshwar Shivaji Jugdar20/1/1993BBASolapur


मागे                पुढे
आम्ही हि सेवा पूर्ण मोफत देत आहे.